'Changwon-Gallery'에 해당되는 글 67건

  1. 2017.11.30 안개속 주남
  2. 2017.11.30 기러기쉼터
  3. 2017.11.30 안개속 일출
  4. 2017.11.28 주남의 아침
  5. 2017.11.25 가을 창원거리
  6. 2017.11.25 대산 메타밭
  7. 2017.11.25 여름의흔적
  8. 2017.11.13 동판지 가을주경
  9. 2017.11.10 동판지 가을
  10. 2017.11.09 성주사

안개속 주남

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/9.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-100 | 2017:11:28 08:32:42

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/9.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-100 | 2017:11:28 08:13:07

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/9.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-100 | 2017:11:28 08:25:47

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/9.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-100 | 2017:11:28 08:29:00

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'Changwon-Gallery' 카테고리의 다른 글

안개속 주남  (0) 2017.11.30
기러기쉼터  (0) 2017.11.30
안개속 일출  (0) 2017.11.30
주남의 아침  (0) 2017.11.28
가을 창원거리  (0) 2017.11.25
대산 메타밭  (0) 2017.11.25
Trackback 0 Comment 0

기러기쉼터

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/9.0 | +0.33 EV | 16.0mm | ISO-200 | 2017:11:28 07:44:51

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/9.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-100 | 2017:11:28 08:06:37

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'Changwon-Gallery' 카테고리의 다른 글

안개속 주남  (0) 2017.11.30
기러기쉼터  (0) 2017.11.30
안개속 일출  (0) 2017.11.30
주남의 아침  (0) 2017.11.28
가을 창원거리  (0) 2017.11.25
대산 메타밭  (0) 2017.11.25
Trackback 0 Comment 0

안개속 일출

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/6400sec | F/5.6 | -0.33 EV | 17.0mm | ISO-800 | 2017:11:28 07:32:43

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/5.6 | -0.33 EV | 20.0mm | ISO-125 | 2017:11:28 07:33:35

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/9.0 | -0.33 EV | 16.0mm | ISO-200 | 2017:11:28 07:35:17

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/9.0 | -0.33 EV | 16.0mm | ISO-200 | 2017:11:28 07:36:43

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'Changwon-Gallery' 카테고리의 다른 글

안개속 주남  (0) 2017.11.30
기러기쉼터  (0) 2017.11.30
안개속 일출  (0) 2017.11.30
주남의 아침  (0) 2017.11.28
가을 창원거리  (0) 2017.11.25
대산 메타밭  (0) 2017.11.25
Trackback 0 Comment 0

주남의 아침

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/9.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-640 | 2017:11:26 07:37:12

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/9.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-640 | 2017:11:26 07:11:08

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/9.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-640 | 2017:11:26 07:13:25

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/9.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-640 | 2017:11:26 07:20:57

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/9.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-640 | 2017:11:26 07:25:41

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/9.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-640 | 2017:11:26 07:33:12

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/9.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-640 | 2017:11:26 07:34:43

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/9.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-640 | 2017:11:26 07:38:33

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'Changwon-Gallery' 카테고리의 다른 글

기러기쉼터  (0) 2017.11.30
안개속 일출  (0) 2017.11.30
주남의 아침  (0) 2017.11.28
가을 창원거리  (0) 2017.11.25
대산 메타밭  (0) 2017.11.25
여름의흔적  (0) 2017.11.25
Trackback 0 Comment 0

가을 창원거리

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/9.0 | -0.67 EV | 50.0mm | ISO-200 | 2017:11:11 03:37:01

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/550sec | F/9.0 | -0.67 EV | 16.0mm | ISO-200 | 2017:11:11 03:34:19

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/350sec | F/9.0 | -0.67 EV | 16.0mm | ISO-200 | 2017:11:11 03:35:12

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'Changwon-Gallery' 카테고리의 다른 글

안개속 일출  (0) 2017.11.30
주남의 아침  (0) 2017.11.28
가을 창원거리  (0) 2017.11.25
대산 메타밭  (0) 2017.11.25
여름의흔적  (0) 2017.11.25
동판지 가을주경  (0) 2017.11.13
Trackback 0 Comment 0

대산 메타밭

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/350sec | F/10.0 | -0.67 EV | 16.0mm | ISO-200 | 2017:11:14 02:10:26

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/11.0 | -0.67 EV | 16.0mm | ISO-200 | 2017:11:14 02:11:08

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'Changwon-Gallery' 카테고리의 다른 글

주남의 아침  (0) 2017.11.28
가을 창원거리  (0) 2017.11.25
대산 메타밭  (0) 2017.11.25
여름의흔적  (0) 2017.11.25
동판지 가을주경  (0) 2017.11.13
동판지 가을  (0) 2017.11.10
Trackback 0 Comment 0

여름의흔적

NIKON D500 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/8.0 | -0.33 EV | 600.0mm | ISO-500 | 2017:11:22 08:26:27

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'Changwon-Gallery' 카테고리의 다른 글

가을 창원거리  (0) 2017.11.25
대산 메타밭  (0) 2017.11.25
여름의흔적  (0) 2017.11.25
동판지 가을주경  (0) 2017.11.13
동판지 가을  (0) 2017.11.10
성주사  (0) 2017.11.09
Trackback 0 Comment 0

동판지 가을주경

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/170sec | F/9.0 | -0.33 EV | 31.0mm | ISO-200 | 2017:11:11 00:51:53

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/9.0 | -0.33 EV | 16.0mm | ISO-200 | 2017:11:11 00:49:43

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/240sec | F/9.0 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-200 | 2017:11:11 00:51:24

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/220sec | F/9.0 | -0.33 EV | 28.2mm | ISO-200 | 2017:11:11 01:00:08

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/9.0 | -0.33 EV | 26.9mm | ISO-200 | 2017:11:11 01:03:18

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/950sec | F/9.0 | -0.33 EV | 16.0mm | ISO-200 | 2017:11:11 01:04:24

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/9.0 | -0.33 EV | 16.0mm | ISO-200 | 2017:11:11 00:54:36

X-A3 | Aperture priority | Pattern | 1/180sec | F/9.0 | -0.33 EV | 23.2mm | ISO-200 | 2017:11:11 00:59:51

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'Changwon-Gallery' 카테고리의 다른 글

대산 메타밭  (0) 2017.11.25
여름의흔적  (0) 2017.11.25
동판지 가을주경  (0) 2017.11.13
동판지 가을  (0) 2017.11.10
성주사  (0) 2017.11.09
가을 남자  (0) 2017.11.04
Trackback 0 Comment 0

동판지 가을

NIKON D850 | Aperture priority | Other | 1/640sec | F/7.1 | -0.67 EV | 310.0mm | ISO-400 | 2017:11:10 12:41:41

NIKON D850 | Aperture priority | Other | 1/1000sec | F/7.1 | -0.67 EV | 200.0mm | ISO-400 | 2017:11:10 12:42:20

NIKON D850 | Aperture priority | Other | 1/2000sec | F/9.0 | -0.33 EV | 500.0mm | ISO-400 | 2017:11:10 13:37:29

NIKON D850 | Aperture priority | Other | 1/2000sec | F/9.0 | -0.33 EV | 500.0mm | ISO-400 | 2017:11:10 13:37:29

NIKON D850 | Aperture priority | Other | 1/1000sec | F/11.0 | -0.67 EV | 500.0mm | ISO-400 | 2017:11:10 14:03:10

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'Changwon-Gallery' 카테고리의 다른 글

여름의흔적  (0) 2017.11.25
동판지 가을주경  (0) 2017.11.13
동판지 가을  (0) 2017.11.10
성주사  (0) 2017.11.09
가을 남자  (0) 2017.11.04
가을빛  (0) 2017.11.04
Trackback 0 Comment 0

성주사

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/4000sec | F/4.5 | -1.67 EV | 85.0mm | ISO-80 | 2017:11:05 11:24:51

NIKON D850 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/10.0 | +0.67 EV | 24.0mm | ISO-80 | 2017:11:05 11:28:04

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'Changwon-Gallery' 카테고리의 다른 글

동판지 가을주경  (0) 2017.11.13
동판지 가을  (0) 2017.11.10
성주사  (0) 2017.11.09
가을 남자  (0) 2017.11.04
가을빛  (0) 2017.11.04
가을이슬  (0) 2017.11.04
Trackback 0 Comment 0
prev 1 2 3 4 ··· 7 next


티스토리 툴바